Amdanom


Gweledigaeth Dawns i Bawb -

  • Mae pawb yn gallu dawnsio
  • Trwy ymateb i anghenion ein cyfranogwyr, gallwn sichrau bod dawns yn hygyrch i bawb
  • Ein blaenoriaeth yw cynnig darpariaeth dawns Gymraeg neu ddwyieithog o safon uchel
  • Mae dawns yn adlewyrchu, yn llywio, yn siapio ac yn dylanwadu ar hunaniaeth ddiwylliannol Cymru, gan roi synnwyr o le i bobl a’r cyfle ar gyfer hunan-fynegiant di-eiriau
  • Mae ymateb, holi, herio ac arbrofi wrth wraidd ein gwaith
  • Mae partneriaethau â buddiannau cryf yn hanfodol i fwy o ddatblygiadau a chyflawniadau
  • Mae gan dawns y potensial i gael effaith bositif a chadarnhaol ar fywydau unigolion a chymunedau
  • Mae dawns yn gallu cyfrannu’n gadarnhaol at sawl agenda yn cynnwys iechyd a lles, cynhwysiad cymdeithasol, hunaniaeth ddiwylliannol ac economi ac adfwyio
  • Mae cymryd risg yn rhan bwysig o ddatblygu rhaglen gweithgaredd gyffrous, berthnasol, creadigol a gwreiddiol
  • Fel un o’r unig sefydliadau dawns gymunedol yng Nghymru sy’n gweithio’n bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg, mae gennym rôl a chyfrifoldeb i gynnal darpariaeth dawns gref a grymusol yn y Gymraeg, ac yn credu y gall dawns fod yn cyfrwng cadarnhaol i bobl archwilio a dathlu eu hiaith a hunaniaeth.

Y Tîm

 

CatherineDechreuais ddawnsio yn 11 oed gyda grwp dawns ieuenctid lleol ac yn 2000, enillais BA (Anrh) Dawns Cyfoes o Brifysgol De Montfort, Caerlyr.

Rwyf wedi gweithio fel Artist Dawns yn y Gymuned a Choreograffydd ers dros 16 mlynedd.

Mae Dawns Gymunedol yn angerdd mawr i mi ac nid oes dim yn fwy diddorol na phleserus i mi na thystio pobl o bob oed a gallu yn mynegi eu hunain drwy symud. Rwy'n credu'n gryf y gall unrhyw un ddawnsio ac rydw i'n caru bod ein proffesiwn yn cynnig y cyfleoedd i bobl ddarganfod hyn.

catherine@dawnsibawb.org
01286 685 220

FionaMae fy nghefndir mewn rheolaeth theatr broffesiynol. Gweithiais fel Rheolwr Gwerthiant a Marchnata yn Theatr Gwynedd, Bangor, theatr dderbyn oedd yn cyflwyno rhaglen eclectig o ddigwyddiadau celfyddydol rhwng 1989-2008.

Roeddwn hefyd yn gweithio i 'Gwmni Theatr Gwynedd’ oedd yn cynhyrchu gwaith theatr o safon oedd yn teithio Cymru tan 2008. Sioeau megis 'Awe Bryncoch' fersiwn theatr o'r gyfres gomedi poblogaidd S4C 'C'Mon Midffild’ y clasuron Anton Chekhov - 'Y Gelli Geirios' - (The Cherry Orchard), Tennessee Williams 'Y Werin Wydr (The Glass Menagerie) ynghyd a llawer mwy o glasuron Cymreig fel 'William Jones' a 'Y Twr'.

Ers 2008 rwyf yn gweithio fel Rheolwr Gweinyddol i Ddawns i Bawb. Mae'r gwasanaeth mae Dawns i Bawb yn ei ddarparu ar gyfer pob grŵp cymdeithasol yn enwedig dawns o fewn y byd addysg yn rhoi boddhad gyrfa i mi. Mae’r prosiectau addysgiadol yn dangos dawns fel cyfrwng pwerus lle y gellir mynd ar afael ar faterion o bwys.

Yr wyf yn ffodus i weithio yn y byd celfyddydol ac yn credu fod y Celfyddydau ymhob ffurf yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

fiona@dawnsibawb.org
01286 685 220

Keren MeadowsDechreuais ddawnsio yn 4 mlwydd oed a darganfod yn fuan fod o’n lle ‘diogel’ i mi. Ers graddio gyda BA (Anrh) mewn Dawns yn 2015, rydw i wedi gweithio ar draws Gwynedd fel artist ac athrawes dawns lawrydd, cyn cymryd rôl Cydlynydd Dawns gyda Dawns i Bawb. Rwy’n credu bod gan bawb y potensial i symud a dwi wrth fy modd yn creu lle i unigolion ail-gysylltu â'u cyrff a dod o hyd i eirfa symud eu hunain. Rwy'n mwynhau gweithio gyda chenedlaethau gwahanol yn rhoi cyfleoedd i bawb arbrofi dawns. Fy ngobaith yw gweld dawns yn ysbrydoli hunan hyder, creadigrwydd, iechyd a lles yn ein
cymunedau a dod a phobl at ei gilydd.

JulieRwy'n artist dawns ac yn gerddor. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Dawns i Bawb ers 2017 ac yn ddiweddar yn y swydd o Ymarferydd Datblygu Dawns. Mae dawns wedi bod yn angerdd i mi o oedran ifanc. Astudiais theatr a dawns yn Ysgol Sylvia Young yn Llundain ac yn 2000, derbyniais ddiploma A.L.C.M. o Ysgol Gerdd Chetham, a gymhwysodd fi i berfformio a dysgu canu a cherddoriaeth theatr.

Rwy'n cyfuno cerddoriaeth, dawns a chanu yn fy ymarfer dysgu. Fy angerdd yw dod ag egni creadigol pobl allan. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda grwpiau rhyng-genedlaethol gydag ymrwymiad i hwyluso sesiynau lles cynhwysol ar gyfer pob oedran a gallu. Rwy'n gwerthfawrogi ethos diwylliannol a chynhwysol Dawns i Bawb.

LaurenPan ddechreuais gyda Dawns i Bawb yn gyntaf roeddwn yn athro hyderus trwy gyfrwng y Saesneg yn unig. Ers cymryd interniaeth blwyddyn gyda nhw yn datblygu dawns ac anableddau ac ers dod yn Ymarferydd Datblygu Dawns yn ddiweddar, gallaf nawr addysgu'n hyderus trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.nNid yn unig fy iaith sydd wedi datblygu ond rwyf wedi dod yn athro dawns llawer mwy cynhwysol gan ennill llawer iawn o brofiad mewn dysgu ystod eang o oedrannau a galluoedd.

Mae'r dysgu yn barhaus gyda Dawns i Bawb yn darparu mwy o hyfforddiant a dysgu yn gyson. Hyd yn oed gyda'r sefyllfa bresennol - nid yw hyn wedi cyfyngu ar fy natblygiad, dim ond darparu cyfleoedd ar-lein i gael hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol ymhell ac agos.

 

Gwybodaeth ychwanegol


Fon Roberts – Cadeirydd
Ann Postle – Is-Gadeirydd
Betsan Llwyd – Is-Gadeirydd
Gwilym Roberts
Meinir Evans
Olwen Green
Eddie Ladd
Llyr ap Rhisiart
Idwal Williams
Carys Wynne-Williams - Cynrychiolydd o Gyngor Celfyddydau Cymru

Mae’r ardal y mae Dawns i Bawb yn gweithio ynddi’n un o harddwch ac ysbryd eithriadol. Mae hi’n ardal eang iawn â’i rhan fwyaf yn wledig ac yn fynyddig. Mae sicrhau mynediad i’n sesiynau felly’n golygu llawer iawn o deithio.

Mae hi hefyd yr ardal â’r incwm cyfartalog lleiaf yn y DU, sy’n cael effaith mawr ar gynaliadwyedd Dawns i Bawb. Mae’r angen i sicrhau mynediad, a’r teithio sydd ymhlwm â hynny, yn golygu bod cost cynnal sesiynau’n uwch na mewn ardaloedd eraill, sydd yn her i ni. Ond rydyn ni isio gwneud mwy, a dyna pam y bu i ni sefydlu Cynllun Prentisiaeth a Rhaglen Arweinwyr Ifanc er mwyn hyfforddi mwy o bobl i weithio – gyda chefnogaeth Dawns i Bawb – yn eu cymunedau.

Mae gan ogledd Cymru hunaniaeth ranbarthol sy’n arbennig iddi hi ei hun. Iaith cyntaf yr ardal ydi’r Gymraeg ac mae’n hanfodol ein bod yn darparu sesiynau a gweithgareddau yn y Gymraeg.

Polisi Preifatrwydd Dawns i Bawb - cliciwch yma

 


Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org