Mae Dawnsio’n Dda i Chi

Mae dawnsio rheolaidd yn ffordd dda i golli pwysau, i gynnal cryfder eich esgyrn, i wella ystym eich corff ac atgyfnerthu eich cyhyrau, i wella cyd-drefniant a gallu eich corff i gydbwyso, ac i reoli straen ar y meddwl. Ac un o’r pethau gorau amdano ydi bod yr holl fanteision iechyd yma i’w cael wrth symud i gerddoriaeth a chyfarfod pobl newydd. Mwy o wybodaeth.

Mae elfen greadigol gref i’r rhan fwyaf o’n sesiynau dawns: mae dull a dull dysgu Dawns Creadigol yn seiliedig ar ddatblygu dawnsio’r unigolyn. Mae hyn yn agor dawnsio creadigol i bron pawb, yn cynnwys pobl heb unrhyw brofiad neu hyfforddiant dawns a phobl ag anawsterau meddyliol ac anableddau corfforol. Ac eto, pan fydd dawnsiwr wedi meistroli ychydig yn unig o’r hyn sydd ei angen i greu symudiad, wedi datblygu rhywfaint ar gyd-drefniant, cydbwysedd, cof cyhyr, hyblygrwydd a chryfder ei gorff mae’r posibiliadau o ran dawns creadigol yn aruthol.

Gwerthoedd a Gweledigaeth Dawns i Bawb

  • Rydyn ni’n credu bod pawb yn gallu dawnsio.
  • Mae dawns cyfoes yn agored i bawb ei fwynhau.
  • Mae dawns yn adlewyrchu, cyfrannu at, llunio ac yn dylanwadu ar esblygiad hunaniaeth ddiwylliannol pobl Cymru, ac yn eu cynorthwyo i gynnal a datblygu eu hymdeimlad o le.
  • Mae cwestiynnu, arbrofi, herio a gofalu’n greiddiol i bob agwedd o’n gwaith.
  • Mae partneriaethau sy’n fuddiol i bob partner yn hanfodol i lwyddiant a datblygiad pellach.
  • Mae gan dawns y gallu i gydweithio, dysgu oddi wrth, ysbrydoli a dylanwadu ar fathau eraill o gelf.
  • Mae posib cyflawni pethau gwych mewn cymunedau ynysig a difreintiedig.
  • Mae gwerth dawns wedi ei hen brofi, fel yn wir ei gyfraniad i agweddau bywyd eraill megis iechyd a lles pobl, cynhwysiant cymdeithasol, yr economi ac adfywio cymunedau.
  • Mae ein gwaith yn dwyn rhan o’i ysbrydoliaeth o’r cysylltiadau rhyngwladol sydd gan DiB.
  • Rydyn ni’n credu mewn bod yn ddewr, yn fentrus ac mewn arbrofi’n gall.